top of page

2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

Приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2023 - 2024 г. на места по държавен план-прием съгласно

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ)

ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ADMISSION AFTER CLASS VII 

АРХИВ

Приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2022 - 2023 г. на места по държавен план-прием съгласно

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

DAILY FORM OF EDUCATION

EVENING FORM OF TRAINING

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА СЛЕД VII КЛАС

Начин на кандидатстване


Приемът на ученици след завършен VII клас (след НВО) се извършва централизирано. Ученикът подава електронно или в училище, определено от Началника на РУО София област, в срока по графика следните документи:

 1. Заявление за участие в класиране с подредени желания;

 2. Копие на свидетелство за основно образование (след завършен VII клас);

 3. Копие на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити, когато кандидатства в друга област;

 4. Копие от медицинското свидетелство, удостоверяващо, че обучението по съответната специалност не е противопоказно за здравословното състояние на ученика, издадено от лекуващия лекар на ученика.

Балообразуване
Оценка от НВО по математика;

Утроената оценка от НВО по български език и литература;

Оценката по география и икономика от свидетелството за основно образование;

Оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование.

СПЕЦИАЛНОСТИ


Специалност: Туризъм
Професия: Планински водач

с разширено изучаване на чужд език - АНГЛИЙСКИ 

форма на обучение: дневна
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Планинският водач организира и осъществява воденето на туристи по маршрут в планинска и природна среда, предприема мерки за максимално осигуряване на безопасността и сигурността на туристите, навигира и ги превежда през разнообразни терени в различни метеорологични условия. Предоставя информация за посещаваните места и особеностите на околната среда; консултира и подпомага туристите при избор и използване на екипировка за различни начини на придвижване.

 

Планинският водач е длъжен да извършва предварителна подготовка за запознаване с маршрута; да проверява годността и изправността на екипировката; да води клиентите по набелязания маршрут, като осигурява тяхната сигурност и безопасност. Планинският водач работи с топографски карти, компас, пътеводители, радиостанции, бивачни съоръжения, специализирана екипировка, лавинни уреди, сонди, лавинни лопати, туристическа екипировка, лична аптечка, пакет за оцеляване, дъждобран, челник, снегоходки, щеки, GPS и други средства за навигация.

 

Професията "Планински водач" изисква практикуващите лица да бъдат в отлично здравословно състояние; трябва да се ориентират и да преминават през трудни терени; да се грижат за безопасността и сигурността на туристите; да вземат адекватни решения в критични ситуации.

 

Възможно работно време на планинския водач е ненормирано работно време според продължителността на преходите, които се осъществяват. В своята дейност той взаимодейства с туристически групи и членове на групите, които се водят из планината. Възможностите за работа са в сферата на туризма, в национални паркове и природни резервати, в планините и природна среда, по планински маршрути, в културни и исторически обекти през всички годишни сезони.

 

За упражняване на професията "Планински водач" е необходимо лицето да отговаря на изискванията за образование, практическа подготовка и професионална квалификация, определени в Наредба № 3 от 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" (ДВ, бр. 21 от 2016 г.), издадена от министъра на туризма, да притежава правоспособност съгласно изискванията на същата наредба и да бъде вписано в Националния туристически регистър (НТР) по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ) за упражняване на професията "Планински водач"

 

 


Eдиници резултати от учене:

 • Осигурява здравословни и безопасни условия на труд

 • Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда

 • Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

 • Познава основите на пазарната икономика

 • Познава характеристиките на дейността на организацията 

 • Познава основите на предприемачеството Формира предприемаческо поведение

 • Участва в разработването на бизнес план ЕРУ по отраслова професионална подготовка, единна за професиите от професионално направление "Пътувания, туризъм и свободно време" 

 • Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност 

 • Обработва информация с ИКТ

 • Използва различни комуникационни канали 

 • Осигурява сигурност при работата с ИКТ

 • Решава проблеми при работата с ИКТ

 • Организация на работния процес

 • Поема отговорност за качеството на работата си ЕРУ 6. Комуникация и чужд език

 • Общува ефективно в работния екип 6.2. РУ Води ефективна бизнес комуникация

 •  Ползва чужд език, свързан с професионалната дейност 

 • Разграничава основни и допълнителни дейности в туризма 

 • Следва технологията на туристическото обслужване

 • Обслужва туристи със специални потребности 

 • Осъществява промоция и реклама на туристическия продукт ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност "Туризъм" - трета степен на професионална квалификация  

 • Познава видовете местности, релефни форми и способи за изобразяването им върху картата

 • Разчита топографските карти и се ориентира в местността

 • Работи с туристически карти 

 • Работи със съвременни средства за навигация

 • Консултира групата при избор на конкретна форма на планинарство 

 • Разработва конкретни маршрути в даден регион 

 • Използва конкретните туристически ресурси 

 • Избира оптимален път за движение. Прилага режима за преминаване през защитени територии

 • Изнася беседа за забележителностите по маршрута

 • Води групи по определени маршрути 

 • Долекарска помощ и транспортиране на пострадал

 • Демонстрира адекватно поведение на мястото на произшествие и оповестява специализираните служби 

 • Оказва долекарска помощ 

 • Извършва транспортиране на пострадалия чрез различни импровизирани транспортни средства или организира транспортирането на пострадалия 

 • Описва основни принципи и правила за придвижване в планината 

 • Знае основните принципи на рационалното хранене и хидратиране

 • Знае причините за умора и начините за възстановяване 

 • Предприема дейности за преодоляване на основните видове обективни опасности 

 • Предприема дейности за преодоляване на основните видове субективни опасности

 • Прилага начините за предпазване от отделните опасности

 • Владее основните принципи на общата физическа подготовка

 • Владее основните принципи на специалната физическа подготовка

 • Тактико-техническа подготовка за придвижване по разнообразни планински терени

 • Прилага основни видове техники за движение по различни терени 

 • Предприема действия за предпазване от конкретни опасности 

 • Организация и провеждане на планински туристически прояви

 • Извършва предварителна организация за конкретния маршрут 

 • Осъществява конкретна организация по време на преминаване на маршрут

 • Води групата по избрания маршрут 

 • Оцеляване при екстремални условия и бивакуване 

 • Предприема дейности за оцеляване в екстремни ситуации

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ: в туроператорски фирми или развиване на самостоятелен бизнес.

 

Придобилите професионална квалификация по професията "Планински водач" - трета степен на професионална квалификация, могат да постъпват на работа на следните длъжности (професии) от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2011 г.): 5113-3004 Планински водач/гид, и други, както и допълнени при актуализиране на НКПД.

Свидетелството за професионална квалификация дава право и за създаване на собствен бизнес.

________________

 

Специалност: Организация на туризма и свободното време
Професия: Организатор на туристическа агентска дейност

с разширено изучаване на чужд език - АНГЛИЙСКИ 

форма на обучение: дневна

 

 

Описание на професията

Организаторът на туристическа агентска дейност:

- изпълнява основно посреднически, търговски, информационни и комуникационни дейности, свързани с планирането, представянето и продажбата на туристически продукти според туристическото търсене и потребителските предпочитания.

- извършва подготвителни, основни и заключителни дейности.

 

Подготвителните дейности включват: предоставяне на информация и детайлно познаване на предлаганите продукти (дестинация, маршрути, забележителности, допълнителни екскурзии, потенциални рискове и заплахи, визови и паспортни формалности) и/или услуги; климатични, географски и други особености, език, култура, бит и други за предлаганите туристически места и дестинации; установяване на връзки и договорни отношения с производителя и/или доставчика на туристически продукти (услуги) - условия за резервация, записвания, потвърждение, анулирания, неустойки, разплащания, комисиона, такси, отстъпки, тарифи, разписания и друга информация, свързана с предлагания туристически продукт/услуга; предварителни проучвания за специфичните характеристики на реалните и потенциалните потребители на услугите. Познава, прилага и спазва установените стандарти и нормативни документи, свързани с туристическото обслужване. Организира и снабдява с необходимите материали - билети (бланки), застрахователни полици, рекламно-информационни справочници, типови и специализирани формуляри, специализиран софтуер и др.

 

Основните дейности - свързани с посредничество - предлага, представя, рекламира и продава туристически пакети с крайна обща цена (индивидуални или групови), прави резервации и настаняване, осигурява самолетни/жп/автобусни/фериботни и други билети, наем на автомобили (рент-а-кар). Организаторът предлага и допълнителни услуги, екскурзии, като предоставя информация относно туристически забележителности, атракции, цени и ценови условия, приема авансови депозити, отговаря на индивидуални запитвания, консултира клиентите при избора и покупката на туристически пакети и/или услуги, информира туристите относно визови, паспортни, здравни и други административни формалности (такси, митнически ограничения, валута и др.), застраховки (задължителни и допълнителни), свързани с пътуването, обработва, оформя документално (ваучери, отчети, справки и др.) продажбата на туристическите продукти и/или услуги. При посрещане и обслужване на организирани туристи упражнява така наречените кореспондентски услуги, свързани с посрещане, трансфер и предлагане на допълнителни услуги.

 

Заключителните дейности: анализ на резултатите от реализацията на предлаганите продукти и/или услуги, отчет и осъществяване на разплащанията към трети страни - доставчици и производители на туристически продукти (услуги) (туроператор, хотел, застрахователно дружество и др.). Проучва удовлетвореността на туристите от обслужването.

 

Отговорности на организатора на туристическа агентска дейност са ограничени,тъй като работи за производителя на туристически продукти (туроператор, хотел, туристически комплекс и др.) срещу възнаграждение - комисиона или такса за обслужване, и не носи пряка отговорност за количествените и качествените характеристики на туристическия продукт. В ролята си на посредник не е ангажиран с предварителни доставки и поддържане на материални запаси. Работи само с категоризирани туристически обекти, регистрирани туроператори и/или туристически агенции. Работи с лични данни и е отговорен за поверителността на информацията, до която има достъп. Носи пряка отговорност за достоверността и пълнотата на предоставяната информация.

 

Личностните качества на организатора на туристическа агентска дейност са преди всичко умения за комуникация и общуване, дружелюбно отношение, учтивост, адаптивност, гъвкавост и комбинативност, дискретност, разбиране, отзивчивост и съпричастност към предпочитанията, желанията и изискванията на туристите.

Способността за работа под напрежение и стрес, спазването на срокове и умението за работа в екип са от съществено значение при упражняване на професията. Приятният външен вид, добрите обноски, високата обща култура, общителността, дипломатичността и коректността също имат значение за качеството на обслужване на туристите. Във връзка със задачата на организатора на туристическа агентска дейност да предоставя информация и да общува ефективно е необходимо той да има добра артикулация и езикови познания.

Предвид спецификата на професията организаторът трябва да владее на необходимото професионално ниво един или два чужди езика.

 

Условия на работа и работно време

Организаторът на туристическа агентска дейност работи в офис, отговарящ на нормативните изисквания (търговска площ, брой обособени работни места, етажност), регламентирани в Наредбата за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност, издадена от председателя на Държавната агенция по туризъм, приета с ПМС № 319/2004 г. (ДВ, бр. 107 от 2004 г.).

В активния сезон се налага да работи в почивни и празнични дни или с удължено работно време, като трудът и възнаграждението се регламентират съобразно действащото в страната трудово законодателство. За упражняване на своята професионална дейност организаторът на туристическа агентска дейност използва офис оборудване и технически инвентар: телефон, факс, компютър, комуникационна техника, резервационни системи, програмни продукти и др.

 

Възможности за продължаване на професионалното обучение

Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор на туристическа агентска дейност", могат да повишават придобитата квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално развитие.

 

Възможности за професионална реализация 

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор на туристическа агентска дейност" може -    - да развиват самостоятелен бизнес

  - да работят в туристически агенции, туроператорски фирми

 - консултанти и служители в пътнически агенции,

 - ръководители на други услуги.

 

 

                                                                                                                          ________________

 

 

Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки
Професия: Готвач

с разширено изучаване на чужд език - АНГЛИЙСКИ 

форма на обучение: дневна

 

 

Описание на професията

Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)

Готвачът сам или в екип приготвя и оформя ястията, като избира необходимите хранителни продукти за деня, прави предварителна обработка и приготвя полуфабрикати и кулинарна продукция (предястия, супи, основни ястия и десерти), като спазва технологичния процес и разходните норми при приготвяне, следи за качеството на суровините и готовата продукция и носи отговорност за производството на здравословна и безопасна храна, подрежда и декорира ястията съгласно инструкциите, участва в представянето на кулинарната продукция и изготвя декорации за различни поводи. Отговаря за количеството и качеството на вложените продукти в готварската продукция в съответствие с установените рецептури. Носи отговорност за качеството на технологичния процес и хигиената при приготвянето на храната и нейните вкусови качества. Изпълнява качествено и в срок постъпилите поръчки от гостите. Консултира гостите за избора на ястия и напитки.

Готвачът планира и организира процесите в кухнята сам или под ръководството на главен готвач, изготвя менюта, разработва нови рецепти, като прилага иновативни и креативни технологии, калкулира необходимите продукти и осигурява ритмични заявки, приема стоки, контролира теглото и масата им, проверява за видими дефекти и взема обичайните за фирмата мерки, следи за правилното съхранение на продукти и полуфабрикати, проверява състоянието на продуктите и преценява възможностите им за употреба, контролира качеството на продуктите и ги разпределя с оглед на възможната им употреба в зависимост от предназначението им, използва ефективно материално-техническата база и ресурсите, грижи се за експлоатационната готовност на машините, съоръженията и инвентара, прилага правилата за безопасни условия на труд, спазва санитарно-хигиенните изисквания и опазва околната среда.

Готвачът спазва всички законови разпоредби, свързани с дейността му и вътрешно-фирмените правила, работи с технологична документация (рецептурници, технологични инструкции, стандарти, системи за безопасност на храните и др.), с документи при получаване на суровини и материали, с документи при издаване на кулинарната продукция, калкулира цените на ястията, попълва въведената система за безопасни условия за производство на кулинарна продукция и система за самоконтрол HACCP, работи със специализиран софтуерен продукт. Познава всички процедури за действия при пожар и бедствия, необходимостта от даване на първа помощ и как да се предпазва от вредното въздействие на химикали и вредни материали, използвани в обектите. Поддържа самостоятелно високи стандарти на лична хигиена, униформа, външен вид, език на тялото и поведение, отчетност и документиране.

Необходими качества за упражняването на тази професия са умения за работа в екип, дисциплинираност, прецизност, отговорност, организираност, способност за запомняне, съхраняване и възпроизвеждане на рецепти, сръчност, подвижност, усет за вкус и мирис, способност да се планира и изпълнява работата в срок и др. За готвача е важно да има интерес в областта на храненето и да има творчески нагласи. Трябва да познава кулинарните традиции и да следи развитието на новите тенденции.

Готвачът работи предимно в затворено помещение (кухня), като през по-голямата част от работния ден работи продължително в изправено положение. За работната среда са характерни повишена температура, изпарения и влажност на въздуха. Носи задължително работно облекло и стриктно спазва изискванията на ЗБУТ.

 

Режимът на работа на готвача зависи от вида на заведението за хранене, мястото, сезона и др., като работното време може да бъде нормирано или гъвкаво. В процеса на работа осъществява контакти с другите кухненски работници и готвачи, с барманите, със сервитьорите, с управителя на заведението, с клиенти, с доставчици на хранителни продукти и полуфабрикати, с представители на контролни органи (регионални здравни инспекции) и др.

 

Обхватът на задачите му зависи от типа и вида на заведението за хранене и развлечения. В малкото заведение за хранене готвачът изпълнява всички дейности в кухнята, като ползва помощен персонал. В големия ресторант, във висшето ресторантьорство и в специализираните ресторанти той, в зависимост от позицията си, изпълнява специализирани задачи (например: готвач на предястия, готвач на печени ястия и др.).

 

По време на работата си готвачът използва:

• хранителни продукти от растителен и животински произход;

• машини, апарати, съоръжения, оборудване, съдове, прибори и инвентар;

• компютри и програмни продукти;

• работна документация - рецептурници, технологични инструкции, технологична  документация, приходно-разходни документи за счетоводна отчетност;

• нормативни документи - закони, правилници, наредби, инструкции, указания и др.;

• лични и колективни предпазни средства;

• средства и препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

 

Готвачът може да работи в:

• ресторанти - класически, специализирани - за риба, птици, дивеч, барбекю, национална кухня, чуждестранна кухня, атракционно-тематичен ресторант);

• заведения за бързо обслужване - ресторант-пицария, снекбар, бистро, фастфууд, закусвалня;

• питейни заведения - кафе-аперитив, винарна, пивница, бирария;

• кафе-сладкарници, барове;

• столове на училища, болници, санаториуми и военни поделения, кухни на частни и обществени организации, кухни в  железопътния, речния и морския транспорт, фирми за кетъринг, фирми за производство на полуфабрикати и др.

 

Възможности за продължаване на професионалното обучение

Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по специалност от професията "Готвач", могат да продължат обучението си по друга професия от професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг."

 

Възможности за професионална реализация - придобилият втора степен на професионална квалификация по професията "Готвач" може да заема следните длъжности от НКПД:

 - Главен готвач

- Майстор-готвач

- Готвачи

- Помощник-готвач

 

Единици резултати от ученето (ЕРУ)

 • Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

 • Познава и спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

 • Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда

 • Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации

 • Познава основите на пазарната икономика

 • Познава основните характеристики на дейността на дадена фирма

 • Познава основите на предприемачеството

 • Формира предприемаческо поведение

 • Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност

 • Участва в обработване на информация с ИКТ

 • Осъществява комуникация посредством ИКТ

 • Създава цифрово съдържание с ИКТ

 • Познава организационната и функционалната структура на предприятието и спазва морално-етичните норми на професионално поведение

 • Работи с технологична документация

 • Работи с отчетна документация

 • Използва специализиран софтуер

 • Поема отговорност за качеството на работата си

 • Общува ефективно в работния екип

 • Владее чужд език по професията

 • Организация на ресторантьорски и кетъринг услуги

 • Консултира и обслужва гости и презентира кулинарни изделия и напитки

 • Планира и организира работата си в кухнята

 • Усъвършенства професионалната си квалификация

 • Извършва предварителна обработка на хранителни продукти от приготвя полуфабрикати, растителен произход, животински произход

 • Приготвя полуфабрикати, предястия, супи, сосове

 • Приготвя основни ястия, аламинути и гарнитури

 • Приготвя варени и задушени, печени и пържени ястия и аламинути

 • Приготвя гарнитури

 • Приготвя кухненски десерти и напитки

 • Приготвя тестени сладкарски изделия

 • Приготвя ястия от чуждестранни кухни, европейска кухня, азиатска кухня

 • Приготвя ястия за детско и диетично хранене

 • Оформя, декорира, оценява и издава кулинарни изделия и напитки

2021/2022

SPECIALTIES

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

MORE INFORMATION ABOUT ADMISSION AFTER CLASS VII

How to apply


The admission of students after completing VII grade (after HBO) is done centrally. The student submits electronically or in a school, determined by the Head of RIE Sofia region, within the schedule according to the schedule:

1. Application for participation in the ranking with ordered wishes;

2. Copy of the certificate for completed VII class;

3. A copy of the official note for the grades from the passed entrance exams, when applying in another field;

4. A copy of the medical certificate certifying that the training in the respective specialty is not contraindicated for the health condition of the student, issued by the attending physician of the student.

Bale formation
Grade from the math exam.

The tripled grade from the BEL exam.

The grade in Geography and Economics from 7th grade.

The grade in Bulgarian language and literature from 7th grade.

SPECIALTIES


Specialty: Hotel management,
Profession: Hotelier

with advanced study of a foreign language - ENGLISH
 

form of study: living
 


KEY COMPETENCES:

• Knows the methods of verbal and nonverbal communication in communication;

• Knows the socio-psychological features of service and behavior of hotel guests;

• Communicates well in a foreign language;

• Observes the technology of hotel service;

• Organizes the functioning of the kitchen;

• Organizes the operation of the restaurant;

• Can work with a computer and use software products;

• Knows and applies the systems of labor organization, its stimulation, planning, reporting and control;

• Conducts the operational, statistical and accounting activities in the established forms and terms;

 

PROFESSIONAL REALIZATION: Highly qualified contractors, organizers, managers, technologists, specialists in marketing and advertising in the hotel system - tourist and hotel complexes, hotel chains, hotels, restaurants; services, companies and organizations for quality control in the hotel and restaurant industry. There are rich opportunities for the realization of the average executive staff both in the country and in the EU countries - jobs in hotels, holiday complexes, campsites.

 

The certificate of professional qualification also gives the right to create and manage your own hotel or guest house.

________________

 

Profession: Restaurant

 

Basic knowledge of implementation and management of activities in restaurants and other catering and entertainment establishments. The restaurateur (manager) is the direct manager of the establishment, manages and is responsible for the overall production and trade activities. Its main task is to provide high quality service corresponding to the category of the restaurant.

Competencies:

 • know the different types of food and beverages, products and rules for their selection, delivery, storage and processing;

 • you know the different standards for arranging and decorating tables; the type and purpose of all utensils on the table;

 • organize, manage and control the technological process of production of various dishes, drinks and their serving in the restaurant; 

 • plan the range of dishes and drinks, develop a menu, create and introduce new recipes;

 • calculate the prices of the offered goods and services, control the reporting of the daily turnovers;

 • you know the rules of conduct and good manners when welcoming, serving and sending guests.

 

Specialty: Production and service in restaurants and entertainment

without intensive and without extended study of a foreign language - ENGLISH

form of study: living

Students will acquire knowledge in:

- creating conditions and organizing the implementation of the rules for hygienic and production practices and application of the HACCP system in the restaurant business;

- organizing and controlling the technological process for the production of food and beverages and their serving in the restaurant;

- participation in welcoming, serving and sending guests;

- planning the range of dishes and drinks;

- creation and introduction of new recipes;

- control of the quality and quantity of food.

Opportunities for realization

Graduates of the training course can start working in the following positions:

 • manager of a public catering establishment; 

 • restaurant manager;

 • snack bar manager;

 • Chef;

 • head of trade hall;

 • salon manager.

Specialty: Chef

advanced study of a foreign language - ENGLISH

form of education: dual system of education

 

The chefs work in cafes, restaurants, cafes and pastry shops. They participate in the preparation of various dishes and confectionery according to recipes. The chef controls the quality of the products and the observance of the rules for their storage, monitors the application of hygiene and hygiene. The chef must know the basics of cooking, the requirements for cooking various dishes and products for processing, recipes, diet recipes, and also be able to work with kitchen utensils.

The duties of the cook include the following functions: receiving raw materials and its processing, preparation of cold appetizers, hot dishes, preparation of dishes for serving and distribution of dishes (if there are no waiters).

Modern chefs use in their work various machines (automatic and semi-automatic), designed for processing flour and preparing dough, for cleaning and slicing vegetables, as well as all kinds of mixers, mixers, dispensers and more.

The chef is a creative profession. The perception of the taste of the dishes depends not only on what foods and spices are in them, but also on how beautifully they are decorated. The chef is the direct creator of good mood among visitors who want delicious and good food.

The chef must know:

 • cooking bases;

 • requirements for cooking various dishes and processing products;

 • the principles of cooking diet foods;

 • recipes for cooking and decorating dishes, etc.

The cook must be able to:

 • work with kitchen utensils;

 • prepare meals according to recipes;

 • process various products, etc.

Realization:

  kitchens in restaurants, restaurants, etc.

  confectioneries, cafes


Specialty: Production of sugar and confectionery

Profession: Operator in the production of sugar and confectionery

advanced study of a foreign language - ENGLISH 

form of education: dual system of education

 

After completing the training in the specialty, the trainee must be able to receive, store and process raw materials and materials, as well as to use and service machines, apparatus, appliances, equipment and installations in the production of sugar and sugar products, such as:

- knows the purpose, principles of operation, ways of safe maintenance of machines, apparatus, devices, equipment and installations;

- understands the technological sequence of processes and operations in the production of sugar and sugar products;

- applies the acquired theoretical knowledge in deriving a given technology for the production of sugar and sugar products;

- knows and applies the sanitary-hygienic requirements and the healthy and safe working conditions in the production of sugar and sugar products

Competences

 • To be able to receive, use and process raw materials and skillfully use and service machines, appliances, apparatus  equipment and installations in the production of sugar and confectionery

 • Observes sanitary and hygienic norms and  production requirements  of sugar and confectionery;

 • Applies instructions for safe maintenance of machines, apparatus, devices, equipment and installations when working with personal protective equipment

 • Knows the types of raw materials and auxiliary materials for the production of sugar and confectionery;

 • For the technologies for production of sugar and sugar products - basic operations and processes;

 • Technical equipment for the production of sugar and sugar products - basic machines, apparatus, equipment and installations

Opportunities for realization
operator in the production of sugar and confectionery in factories, enterprises, workshops for the production of confectionery.

2020-2021

AFTER CLASS VII

How to apply


The admission of students after completing VII grade (with a test) is done centrally. The student submits to a school determined by the Head of RIE Sofia region within the deadline according to the schedule the following documents:

1. Application for participation in the ranking with ordered wishes;

2. Copy of the certificate for completed VII class;

3. A copy of the official note for the grades from the passed entrance exams, when applying in another field;

4. A copy of the medical certificate certifying that the training in the respective specialty is not contraindicated for the health condition of the student, issued by the attending physician of the student.

Bale formation
Double the grade from the math exam.

The doubled grade from the BEL exam.

Grade in Geography and Economics from 7th grade.

The grade in Bulgarian language and literature from 7th grade.

SPECIALTIES


Specialty: Organization of tourism and leisure,
Profession: Organizer of travel agency activity
with intensive study of ENGLISH

 


After completing the training the student must be able to:

- to provide information and to know in detail the offered products - destination, routes, sights, additional excursions, potential risks and threats, visa and passport formalities) and / or services; climatic, geographical and other features, language, culture,

- makes reservations and accommodation, provides air / train / bus / ferry and other tickets, car rental (rent-a-car)

- offers excursions, providing information about tourist attractions, attractions, prices and price conditions, advises customers when choosing a trip

 

 

 

Competences

After completing his studies and mastering the study material, the student acquires a number of competencies. He will:

Can correctly and legally plan and organize the company's activities;
Knows the basic principles of a market economy;
Actively uses the main management tools;
Knows and applies the current legislation and the Tourism Act;
Performs control by well administering the entire activity of the travel company or hotel;
Has the necessary amount of knowledge in marketing and advertising and human resource management in tourism;
Masters to the necessary extent the modern information and management technologies and will successfully apply them in practice;
Fluent in English;
Observes the norms for professional ethics and morals of the modern manager;
Conducts marketing research and implements an effective advertising campaign.
Opportunities for realization

 

After completing the specialty "Organization of Tourism and Leisure" students will have the necessary knowledge and skills to implement in the following areas: travel agents, tour guides, animators, hotel managers, restaurant managers, and the opportunity to start a business.

________________

Profession: Restaurant

Students will acquire knowledge in:

- creating conditions and organizing the implementation of the rules for hygienic and production practices and application of the HACCP system in the restaurant business;

- organizing and controlling the technological process for the production of food and beverages and their serving in the restaurant;

- participation in welcoming, serving and sending guests;

- planning the range of dishes and drinks;

- creation and introduction of new recipes;

- control of the quality and quantity of food.

Opportunities for realization

Graduates of the training course can start working in the following positions: manager of a public catering establishment; restaurant manager; snack bar manager; Chef; head of trade hall; salon manager.


Specialty: Hotel management,  curriculum

Profession: Hotelier

 

Competences

- to apply and control the sanitary and hygienic requirements for work in the hotel industry;

- to apply foreign language skills in the workplace;

- to apply communication skills in business communications in a foreign language;

- to apply the technology of tourist services;

- to operate machines and equipment in the hotel industry;

- to know the economics and management in the hotel industry;

- to know the legal framework in tourism;

- to have knowledge of culturology and business communication;

- to have knowledge of marketing and advertising.

Opportunities for realization
Hotel manager, manager, hotel department, camping manager, guest house manager, motel manager, as well as to develop an independent business - hotel, guest house, etc.

bottom of page