top of page

Проект BG05M2OP001- -2.015-0001

 "Ученически практики – 2"

raven dostap logo.jpg

Дейност 2 - Учебно-тренировъчна фирма към ПГТ

В продължение на 8 учебни часа десет ученици от специалност “Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечение" се обучаваха в учебно-тренировъчна фирма, създадена по проект „Ученически практики – 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, дейност 2 с ръководител Станислав Николов.

Чрез обучението учениците се запознаха с процедурите по създаване и регистрация на търговски предприятия. Избраха предмет на дейност и правна форма на организация според ТЗ. Избраха търговско име на предприятието, проучиха дължимите такси за запазване на търговско име, и попълниха Заявление за запазване на фирма – Образец Д1, придружено с платежно нареждане за платена такса, за да получат Удостоверение за запазване на фирма. Проучиха условията и документите за вписване в Агенцията по вписванията и изготвянето на необходимите документи. Проведоха учредително събрание и избраха съдружници и управител. Попълниха Дружествен договор за учредяване на ООД, Протокол от Общо събрание на съдружниците, Договор за възлагане на управление на фирмата, Образец от саморъчния подпис на управителя, Вносни бележки за внесен дялов капитал от съдружниците по набирателната сметка, платежно нареждане за внесена такса за запазване на име на фирмата, Декларация по чл. 142 от ТЗ и др. След попълване и подаване на документи за регистрация на дружество в Агенция по вписванията – Търговски регистър Образец А4 вписаха обстоятелства за тренировъчно предприятие със запазената от тях фирма и получиха ЕИК по БУКСТАТ  и Удостоверение за вписване в Търговския регистър на учебните предприятия на УТФ за кетъринг "Бизнес в 21 век". Проучиха пазара и нуждите му. Изработиха бизнес план на фирмата.

 

Определиха маркетинговата политика на фирмата,  изготвиха рекламно послание и рекламни материали. Намериха клиенти, който одобриха дейността на фирмата и взеха решение да се възползват от нейните услуги. Работеха по отдели.

 

В края на обучението се постигнаха очакваните цели- подобряване на практическите умения на учениците, по-добра мотивация за учене и лична отговорност. Поставените задачи бяха качествено изпълнени, работеше се самостоятелно и в екип, организацията на работа беше ефективна, спазваше се трудовата дисциплина.

След приключилото практическо обучение за създаване и функциониране на учебно тренировъчна фирма на учениците бяха връчени удостоверения.

Финалът на Дейност 1 за 15-те ученици от ПГТ в проект "Ученически практики - 2"

Приключи обучението във фирми чрез практика на работни места за 15 -те ученици, заявили желание за участие в Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда

 

Учениците бяха сертифицирани с Удостоверение за практика на работан място, документ, който ще улесни кандидатстването им за работа и ще гарантира качество на знанията и високи професионани умения на притежателя.

 

Направен бе анализ на резултатите по проекта в реализацията на Дейност 1.

                                                                 ПОКАНА

за участие в процедура за избор на представител на бизнеса или науката или учител по професионална подготовка от училището, който да проведе занятията по създаване и функциониране на учебно-тренировъчна форма 

 

                                                                                      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с чл.29.,ал.2 и чл.30 от Указанията за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001 - 2.015 - 0001 "Ученически практики - 2" ОП НОИР 2014 - 2020 г. Ви отправяме покана за участие в процедура за избор на представител на бизнеса или наукатаили учител по професионална подготовка от училището, който да проведе занятията по създаване и функциониране на учебно тренировъчна фирма.

 

Изисквания към кандидатите:

1. Висше обарзование

2. Професионална квалификация

3. Професионален опит - не по-малко от 2 години

Необходими документи за участие в процедурата:

1. Заявление за участие

2. Копие на документ, удостоверяващ завършено образование и придобита квалификация

3. Справка за придобития стаж и професионален опит - припис-извлечение от трудава книжка.

Място на подаване - канцеларията в Сграда 1 на ПГТ.

Време - 08.00 - 16,30 ч. всеки работен ден от 21.11-30.11.2022  г.

Документи могат да бъдат изпращани и по пощата с клеймо, не по-късно от крайната дата.

Начало на Дейност 1
Репортаж по канал "Рила" за участието на ученици от ПГТ в проект "Ученически практики - 2"

УТФ 

Във връзка с чл. 30 от Указанията за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2” ОП НОИР 2014-2020 г. със заповед на директора на ПГТ е определена комисия за осъществяване на процедура за избор на представител на бизнеса или науката или учител по професионална подготовка от училището, който да проведе занятията по създаване и функциониране на учебно тренировъчна фирма. 

 

Комисията ще проведе процедурата за избор като публикува покана за участие, извърши проверка на подадените документи и  изготви списък на кандидатите, допуснати до участие в подбора.

 

До подбор не следва да бъдат допускани кандидати, които не са представили всички документи или представените от тях документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за необходимата професионална квалификация, както и ако същите са представени извън определения в обявлението срок.

В случай че няма подадени документи от представители на бизнеса и науката или същите не отговарят на изискванията комисията да проведе процедура за подбор между учителите по професионална подготовка в училището.

Project BG05M2OP001-2.004-0004 "Development of students' abilities and increase their motivation to learn through activities developing specific knowledge, skills and competencies (Your class)" - phase 1 and phase 2, funded by the Operational Program "Science and Education for Intelligent growth ”, co-financed by the European Union through the European Structural and Investment Funds

OFFICIAL DOCUMENTS

1 . APPLICATION  and declaration of informed consent / Annex №2 /

2.  QUESTIONNAIRE  for students who want to participate in interest activities in the project "your class"

3. INSTRUCTIONS for implementation of the activities under project BG05M2OP001-2.004-0004 "Development of students' abilities and increase their motivation to learn through activities that develop specific knowledge, skills and competencies (YOUR TIME) - phase I."

4. Unified manual of the beneficiary for application of the rules for information and communication 2014-2020.

5. Guidelines for the application of the principle of environmental sustainability in the context of the Operational Program "Science and Education for Smart Growth"

6. Costs of purchasing materials, PDF
Exemplary nomenclature by item of material costs.

7. Form for creation of documents under project BG05M2OP001-2.004-0004 "Development of students' abilities and increase their motivation to learn through activities that develop specific knowledge, skills and competencies (YOUR TIME) - phase I."

8. Logo of OP "Science and Education for Smart Growth", with text on the right.

Logo of OP "Science and Education for Smart Growth", with text in the middle.

9. Report of an event, Organization of an event - when organizing representative performances of the groups, according to the thematic schedules.

10. Order RD09-1072 / 10.08.2016. Order for participation of the state and municipal schools in the technical and financial implementation of the Project "Your Hour".

11. Appendix to Order № RD09-1072 / 10.08.2016
State and municipal schools in the Republic of Bulgaria participating in the project BG05М20Р001-2.004-0004 "Development of students' abilities and increasing their motivation to learn through activities developing specific knowledge, skills and competencies (Your lesson) - phase 1" under the Operational Program "Science and education for smart growth" 2014 - 2020.

SCHOOL DOCUMENTS FOR THE GROUPS

COMMANDMENT

I. Groups for learning difficulties-samples

1. GROUP DIARY

2. REQUEST FOR MATERIALS AND CONSUMABLES

3. STUDENT PORTFOLIO - STUDENT'S PERSONAL FILE WITH EVALUATION MAP AND APPLICATION, LESSON MATERIALS, ETC.

4. REPORT OF THE HEAD ON THE TIMES TAKEN ON LEARNING DIFFICULTIES

II. Sample interest groups

1. GROUP DIARY

2. REQUEST FOR MATERIALS AND CONSUMABLES

3. REPORT OF THE MANAGER ON THE TIMES TAKEN BY INTEREST

__________________________

The school is working on the project "Your lesson" It is in connection with Project BG05M20P001-2.004-0004 "Development of students' abilities and increase their motivation to learn through activities that develop specific knowledge, skills and competencies (Your lesson)" - phase 1, funded by the Operational Program "Science and Education for Smart Growth", co-financed by the European Union through the European Structural and Investment Funds. Here we will inform you about the various club activities.

 

A group of 11th grade students, participants in the Your Hour Project, presented their culinary temptations. It is in connection with Project BG05M20P001-2.004-0004 "Development of students' abilities and increase their motivation to learn through activities developing specific knowledge, skills and competencies (Your lesson)" - phase 1, funded by the Operational Program "Science and Education" for smart growth ', co-financed by the European Union through the European Structural and Investment Funds.

 

The club "Reproductive Health and Healthy Lifestyle" had a representative performance on the topic: "Traditional Christmas dishes" - in connection with the upcoming Christmas.Participants prepared and presented traditional local dishes from the region of Samokov - typical for the Christmas Eve table. A discussion was held about their preparation and their symbolism, and all those present had the opportunity to taste the exhibits offered to them and to tell how their families celebrate the holiday.

 

 

Under the same project, the Group for "Activity for overcoming learning difficulties in history and civilization - holidays and customs" discussed the topic "Why is Christmas a holiday?". For this purpose, the students have prepared in advance a thorough overview of the holiday and the ways of celebrating it around the world. Why is it important to celebrate Christmas? - this issue was also discussed. At the celebration itself, the 12th grade students presented a historical overview of the celebration and introduced the audience to the story of Jesus.

 

IN-CLUB COMPETITION

On February 16, 2017, an intra-club competition for the best electronic product "Presentation of a technological scheme of a dish" was held among the participants in a club of interests "Culinary production technology - the basis of professional knowledge" under the project "Your lesson". The competition was attended by students from XI-b class at PGT - Samokov. They, together with the head of the club Mr. Kovachev were a competent jury. Danail Metodiev from XI-b class presented himself with the best development, who also received a book award "Samokov cuisine". With this competition the participants in the club showed to what extent they have mastered the development of technological schemes, their preparation as a presentation and entering the essence of the subject "Technology of culinary products".

This competition was held as a public event of the club under the OP "Science and Education for Smart Growth", project BG05M2OP001-2.004-0004 "Development of students' abilities and increase their motivation to learn through activities that develop specific knowledge, skills and competencies (YOUR HOUR) ”, which is funded by the EU.

ACTIVITIES APRIL

Activity for overcoming learning difficulties math "The Clash of Mathematicians", or "The Clash of The Mathematicians" on 22.04.2017 held a public event on the topic - Mathematics Tournament in English. The goal was to hold a math competition, entirely organized by students participating in the club. 175 students from schools in the country took part in the competition. The age limit was from 1st to 8th grade, and they were divided into 36 teams.

The participants competed in two rounds - the first included 10 tasks that had to be solved within 1 hour, and in the second one task was required to be solved in time. The conditions of the tasks were in English and were created by the participants in the club.

The guests of the event were the mayor of the municipality V. Georgiev, senior expert in vocational training V. Yordanova from RWU Sofia - region and chief expert OMDS J. Kostova, teachers and parents. The event was covered by the local media / Rila channel, Priyatel newspaper, 365 newspaper, Vyara newspaper, samokovinfo.com, facebook.com/.

neznam2 Activity of interest "Learn English and love nature" held a public event on 21.04 with the help of students from 9th and 10th grade. The students planned and organized a project for Earth Day, preparing themselves to show the guests who were invited, namely teachers, students and parents how to use used / unnecessary paper for decoration, origami and paper flowers. The aim was for students and their parents to learn how to turn unnecessary things into something beautiful and nature-friendly, and at the same time to enrich their knowledge of English in an easy and fun way for them. Guests of the event were representatives of the council "Your Hour". Information about the event was published on the school's website.

 

Activity for overcoming learning difficulties "Tasks" held a public event on 10.04.2017 at 15:00 in the computer room of the school building №1 held its public event. During the event, an interactive lesson created by the participants in the activity - students from 9th grade on the topic "Similar triangles" was presented. The aim was to present the results of the students' work and to demonstrate to those present at the event how the material in mathematics can be presented in an easier to learn and attractive way. Before the presentation of the lesson, participants from the activity acquainted those present in the hall with the technical and software tools used for the preparation of the lesson. In this way, they showed the acquired new computer knowledge and skills. After the presentation of the lesson, a short test was conducted with the audience containing questions from the material in the lesson in order to strengthen the idea that the material presented in this way is easy to learn. Guests of the event were classmates and teachers from the Vocational School of Tourism and members of the public. Information about the event was published on the school's website.

Activity for overcoming learning difficulties "Mathematics Club" held a public event on 20.04.2017 on the topic - students present algorithms for solving problems in mathematics. The aim of the club is for students to be able to discover and create different algorithms for solving problems and to apply them. levels. Guests of the event were members of the public, citizens, parents, a member of the council "Your Hour". Information about the event was published on the school's website.

  Activity for overcoming learning difficulties "Preparation of 12th grade students for the second matura in biology and health education" held a public event on 13.04.2017. Joint work with 11th grade students topic: "Dangerous effects of anabolic drugs on human metabolism . "

Objectives: To make the 11th grade students aware of the risks and harms of using anabolic drugs on their health. The information obtained should be shared with other peers in order to limit the use of these preparations and practice healthy fitness.

Host of the event: Kamelia Ivanova from 12th grade. Guests of the event were members of the public. Information about the event was published on the school's website.

On 05.04.2017 the interest group "Football for Girls" held a demonstration match between the formed women's football team of PGT Samokov and the combined women's team of the town of Samokov. The event was attended by community members who supported the players. In the end, the national team of the town of Samokov won 5-4, but in the spirit of fair play, the players greeted each other after the last referee signal.

The event came true one of the big goals for the PGT team - a meeting with a better opponent. The venue made the girls step out of their comfort zone and play on the city playground. The members of the community present expressed support for their favorite players, which gave them confidence that they can present themselves and their culture successfully to an audience. The event coincided with a visit of the Korean national wrestling team to the town of Samokov, which allowed the participants to touch another culture and traditions.

TCP - the basis of professional knowledge

On 31.05.2017 was held the final public event of the interest club "Technology of culinary products - the basis of professional knowledge" under the project "Your Hour". The meeting was also attended by students studying in the profession of restaurateur at PGT - Samokov. At the event, led by the head of the club eng. Nikolay Kovachev, a brief analysis of the activities of the club was made. Borislava Hadjiyska - Director of PG Tourism - Samokov, greeted the participants in the club, wished them to use the acquired knowledge and skills and handed each certificate of completion of training in the club.

This public event of the club was held under the OP "Science and Education for Smart Growth", project BG05M2OP001-2.004-0004 "Development of students' abilities and increase their motivation to learn through activities that develop specific knowledge, skills and competencies (YOUR HOUR) ”, which is funded by the EU.

{widgetSpace "tvoq"}

bottom of page