top of page

BUYER PROFILE

ОБЯВА
по чл. 16, ал. 2 от ЗДС, чл. 13, чл. 13, ал. 5 във вр. с ал. 1-4 и чл. 41 а – чл. 69 вкл. от ППЗДС

Търг за отдаване под наем на етаж от Сграда 2 на ПГТ

Професионална гимназия по туризъм, гр. Самоков, на основание чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, чл. 13, ал. 5 във вр. с ал. 1-4 и чл. 41 а – чл. 69 вкл. от Правилник за прилагане на закона за държавната собственост и Заповед за откриване на търг на Директора на Професионална гимназия по туризъм  № 1023/ 26.08.2022 г., обявява процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващо следното помещение: 

Помещение, състоящо се от 2 кухни, кухненски инвентар и 4 бр. складови помещения, с площ 195 кв.м. /сто деветдесет и пет квадратни  метра/, част от сграда с идентификатор 65231.909.165.1, с предназначение “За образование”, с начална месечна наемна цена от 1200 лв. /хиляда и двеста лева/.

Помещението следва да се използва по предназначението си, при спазване действащото законодателство,уреждащо отношенията за съответната търговска дейност. В случаите, когато се изисква дейността да се осъществява при спазване на регулаторен и/или лицензионен режим, наемателите са длъжни да извършат съответната регистрация и да се снабдят с всички необходими разрешителни за извършване на дейността.

Наемателят е  длъжен  при ползването на наетата вещ  да се съобразява с план графика на училището - (Професионална гимназия по туризъм  -  Самоков).


Размерът на депозита за участие е 10 % /десет процента/ от обявената първоначална месечна наемна цена, платим съгласно изискванията на съответната документация, по банкова сметка на Професионална гимназия по туризъм:

IBAN: BG05UBBS80023106078005, BIC: UBBSBGSF., при Банка ОББ  АД.

Депозитът следва да бъде внесен до 16:00 часа на 26.09.2022 г . /понеделник/.


Тръжна документация може да бъде изтеглена като файл безплатно от интернет страницата на училището: www.pgtsamokov.com или да
бъде получена на хартиен носител в сградата на училището всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, в срок до 26.09.2022 г . /понеделник/.


Документите за участие се подават в запечатан, надписан, непрозрачен плик в сградата на Професионална гимназия по туризъм - Самоков.

Срокът за подаване на документи за участие е до 16:00 часа на 26.09.2022 г. /понеделник/.


Документи за участие в търга могат да се изпращат чрез куриер или пощенски оператор, като същите следва да са пристигнали и входирани до 16:00 часа на 26.09.2022 г.  /понеделник/.


Публичният търг ще се проведе на 27.09.2022 г . /вторник/ в сградата на Професионална гимназия по туризъм, етаж втори, в учителската стая  в 10 часа.


Оглед на помещението може да се извърши всеки делничен ден след обявяване на процедурата до 26.09.2022 г. /понеделник/ между 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, след допълнителна уговорка с отговорното лице – Михаил Михайлов, тел. за връзка: 0899040095

 

За въпроси относно закупуването на документация и входирането на документи за участие: Василка Станкова, тел. за връзка: 0893080349

ИЗТЕКЛИ 

ОБЯВА
по чл. 20 ал.3 т.1 от ЗОП

Invitation with subject: "Rehabilitation of building 1 of the Vocational School of Tourism, Samokov"

Pursuant to Art. 20, para. 3, item 1 of the Public Procurement Act, we invite you to submit an offer for rehabilitation of building 1 of PGT and investor control of the site under the above-mentioned public procurement

Offer accompanied by a price offer - Appendix № 1; Deadline for submission of bids - March 11, 2021, 4:00 p.m.

Invitation with subject: "Rehabilitation of building 1 of the Vocational School of Tourism, Samokov"

Pursuant to Art. 20, para. 3, item 1 of the Public Procurement Act, we invite you to submit an offer for rehabilitation of building 1 of PGT and investor control of the site under the above-mentioned public procurement

Offer accompanied by a price offer - Appendix № 1; Deadline for submission of bids - March 11, 2021, 4:00 p.m.

Public invitation with subject: Repair and permanent restoration of the building of PG in tourism - Samokov - Building №2 

Deadline for submission of bids - until 28.08.2018, incl.

Date and time of opening of the offers - August 29, 2018, 10 o'clock

Public invitation with subject "Delivery and installation of kitchen equipment for training kitchens of the Vocational School of Tourism"

ОБЯВА
по чл. 20 ал.3 т.1 от ЗОП

Public invitation with subject: "Engineering, including design and construction of: gas boiler room, including chimney and internal gas installation; building deviation from the gas metering point to the boiler room; heating building installation and all related activities" for site: building 1 and building 2 of the Vocational High School of Tourism, Samokov

Offer - form № 1 accompanied by a price offer - Appendix № 1; Deadline for submission of bids - 11.12.2012 16.00

bottom of page