top of page

Извънинституционална квалификация

Как да се справя със стреса в училище?

 1. Тема на обучението - Как да се справя със стреса в училище?

 2. Място на провеждане - присъствено и онлайн - Сграда 1 на ПГ по туризъм 

 3. Период на провеждане - 7.11.2023 и 21.11.2023 г.

 4. Начален и краен час - 14,30 - 18,30

 5. Наименование на обучителната организация - Уча се

 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 28

 7. Продължителност - 16 ч.

 8. Брой квалификационни кредити - 1

Вътрешноучилищна квалификация

ПОКАНИ

Спазване на ДОС за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование на учениците според наредба 13 от 2016 г. (Часа на класа).

Работа с електронен дневник

Работа с МС Teams

Нормативна уредба в училищното образование

Организиране и провеждане на изпити

Методическа подкрепа в организирането и стуктурирането на учебния час за учителите със стаж до 3 години 

Преподаване в паралeлки за вечерно обучение – особености, предизвикателства, трудности

 1. Тема на обучението -  1. Спазване на ДОС за гражданското, здравословното, екологичното и интеркултурното образование на учениците според Наредба 13                         2. Работа с електронен дневник

 2. Място на провеждане - присъствено, Сграда 1 на ПГТ, стая 7

 3. Период на провеждане - 03.01.2024 г.

 4. Начален и краен час - 14,30 - 16,30 и 16,30 -18,30

 5. Наименование на обучителната организация - ПГТ, ЗДУД

 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 14

 1. Тема на обучението - Работа с Майкрософт тиймс

 2. Място на провеждане - присъствено, Сграда 1 на ПГТ, стая 7

 3. Период на провеждане - 05.12.2023 г.

 4. Начален и краен час - 14,30 - 18,30

 5. Наименование на обучителната организация - ПГТ, ЗДАСД

 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 14

 1. Тема на обучението - Нормативна уредба в училищното образование за учителите по професионална подготовка/ Нормативна уредба в училищното образование за учителите по общообразователна подготовка  

 2. Място на провеждане - присъствено, Сграда 1 на ПГТ, стая 5

 3. Период на провеждане - 14.11.2023 г. /16.11.2023

 4. Начален и краен час - 14,30 -18,30

 5. Наименование на обучителната организация - ПГТ, Директор

 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 10/10

 1. Тема на обучението - Организиране и провеждане на изпити

 2. Място на провеждане - присъствено, Сграда 1 на ПГТ, стая 5

 3. Период на провеждане - 17.10.2023 г.

 4. Начален и краен час - 14,30 -18,30

 5. Наименование на обучителната организация - ПГТ, Директор

 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 34

 1. Тема на обучението - Методическа подкрепа в организирането и стуктурирането на учебния час за учителите със стаж до 3 години

 2. Място на провеждане - присъствено, Сграда 1 на ПГТ, стая 5

 3. Период на провеждане - 04.10.2023 г.

 4. Начален и краен час - 14,30 -18,30

 5. Наименование на обучителната организация - ПГТ, Директор

 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 18

 1. Тема на обучението - Преподаване в паралалки за вечерно обучение – особености, предизвикателства, трудности

 2. Място на провеждане - присъствено, Сграда 1 на ПГТ, стая 5

 3. Период на провеждане - 02.10.2023 г.

 4. Начален и краен час - 14,30 - 18,30

 5. Наименование на обучителната организация - ПГТ, Директор

 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 18

АРХИВ

APPLICATIONS 

2022/2023

Обучение на педагогически специалисти

 1. Тема на обучението - Мотивацията в учебната среда и успешни методи за справяне с бърнаут в педагогическата практика

 2. Място на провеждане - неприсъствено дистанционно (онлайн) - https://moodle.teachers.bg/course/view.php?id=6

 3. Период на провеждане - 25-26.01.2023 г.

 4. Начален и краен час - 9,00 - 19,00

 5. Наименование на обучителната организация - Академия Прогрес (Изоблок ЕООД)

 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 28

1. Тема на обучението: "STE(A)M – концепция и приложение в образованието"

2. Място на провеждане: синхронно обучение от разстояние в електронна среда MSTeams

3. Период на провеждане - 17.12.2022 - 27.12.2022 г.

4. Наименование на обучителната организация: Евроклас - Kонсулт

5. Начален час: 14,30 - 18,30

6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 7

Вътрешноучилищна квалификация

1. Тема на обучението: Емоционална и социална интелигентност. Влияние на емоционалната интелигентност върху ефективността на учебния процес.

2. Място на провеждане - присъствено, Сграда 1 на ПГТ, стая 5

3. Период на провеждане: 11.05.2023;

4. Начален час: 14:30 - 18:30;

5. Наименование на обучителната организация - ПГТ, ЗДУД;

6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 28

 1. Тема на обучението - Процедури по налагане на санции. Нормативни изисквания. ИСРМ

 2. Място на провеждане - присъствено, Сграда 1 на ПГТ, стая 5

 3. Период на провеждане - 01.12.2022 г.

 4. Начален и краен час - 14,30

 5. Наименование на обучителната организация - ПГТ, Директор

 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 28

 1. Тема на обучението - Работа с електронни платформи и интерактивен екран

 2. Място на провеждане - присъствено, Сграда 1 на ПГТ, стая 6

 3. Период на провеждане - 22.11.2022 г.

 4. Начален и краен час - 14,30

 5. Наименование на обучителната организация - ПГТ, ЗДАСД

 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 28

 1. Тема на обучението - Работа с родители преди налагане на санкции

 2. Място на провеждане - присъствено, Сграда 1 на ПГТ, стая 6

 3. Период на провеждане - 11.11.2022 г.

 4. Начален и краен час - 14,30

 5. Наименование на обучителната организация - ПГТ, Албена Попова

 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 28

bottom of page