top of page
Училищни учебни планове 
2022/2023
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

VIII клас

IX клас

VIII клас

Х клас

VIII клас

Х клас

IX клас

ХI клас

XII клас

ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

IХ клас

IХ клас

Х клас

ХI клас

XII клас

ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

VIII клас

IX клас

X клас

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ - ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ХI клас

ХI клас

XII клас

АРХИВ

School curricula 2021/2022
DUAL TRAINING SYSTEM

VIII class

VIII class

X class

XI class

IX class

DAILY FORM OF EDUCATION

VIII class

IX class

VIII class

XI class

XI class

IX class

XII class

X class

EVENING FORM OF TRAINING

VIII class

IX class

bottom of page